Get_ErrorDescriptionSE

Version 2

   

  Custom Function

   

  Compatibility
  Creator
  Mac OS X, Windows
  Egbert A. Friedrich
  FMP 10, 11
  herrfriedrich.com
  Web: No
  File Type: None
  Server: No
  FileSize: 0 kilobytes
  http://www.herrfriedrich.com

  Description

  Calculates the meaning of an error code. This can be displayed in a dialog box (see description).

   


  Code

  /*

  Full syntax:Get_ErrorDescriptionSE ( errorCode; displayPosition )

   

  Purpose:Returns the swedish text string for an error code and displays it in a dialog box title or text.

   

  Parameters:errorCode= the number of an error given by filemaker

  displayPosition= the place where a message should appear (i.e. the dialog box title or dialog box text)

   

  Example:For dialog box text = "Error " & Get ( LastError ) & " ( " & Get_ErrorDescriptionEN ( Get ( LastError ); text ) & " ) occured!"

  For dialog title text = Get_ErrorDescriptionEN ( Get ( LastError ); title )

   

  Notes:This is valid for FileMaker 10! The codes and description are based on the FileMaker Pro/Advanced help itself.

  There are some differences between them and the codes and description in the Knowledge base.

  If you have any additions, please send it to me via my website.

   

  Autor:Egbert A. Friedrich, herrfriedrich.com

  Sources:Code and meaning © FileMaker, Inc

  ============================================*/

   

  Let ( [

  titletext= "!!! Achtung Fehler !!!";

  errordescription =

  Case (

  errorcode = "-1"; "Okänt fel";

  errorcode = "0"; "Inget fel";

  errorcode = "1"; "Användaren har avbrutit åtgärden";

  errorcode = "2"; "Minnesfel";

  errorcode = "3"; "Kommandot är inte tillgängligt (exempelvis fel operativsystem, fel läge osv)";

  errorcode = "4"; "Okänt kommando";

  errorcode = "5"; "Ogiltigt kommando (ett Tilldela fält-steg har exempelvis ingen beräkning angiven)";

  errorcode = "6"; "Filen är skrivskyddad";

  errorcode = "7"; "Minnet räcker inte.";

  errorcode = "8"; "Tomt resultat";

  errorcode = "9"; "Otillräcklig behörighet";

  errorcode = "10"; "Begärda data saknas";

  errorcode = "11"; "Namnet är ogiltigt";

  errorcode = "12"; "Namnet finns redan";

  errorcode = "13"; "Filen eller objektet används";

  errorcode = "14"; "Utanför det tillåtna intervallet";

  errorcode = "15"; "Går inte att dela med noll";

  errorcode = "16"; "Åtgärden misslyckades, begär nytt försök (t.ex. en användarfråga)";

  errorcode = "17"; "Försök att konvertera främmande teckenuppsättning till UTF-16 misslyckades";

  errorcode = "18"; "Klienten måste ange kontoinformation för att fortsätta";

  errorcode = "19"; "Strängen innehåller andra tecken än A-Z, a-z, 0-9 (Ascii)";

  errorcode = "20"; "Kommando eller åtgärd avbröts av utlöst manus";

  errorcode = "100"; "Fil saknas";

  errorcode = "101"; "Post saknas";

  errorcode = "102"; "Fält saknas";

  errorcode = "103"; "Relation saknas";

  errorcode = "104"; "Manus saknas";

  errorcode = "105"; "Layout saknas";

  errorcode = "106"; "Tabell saknas";

  errorcode = "107"; "Index saknas";

  errorcode = "108"; "Värdelista saknas";

  errorcode = "109"; "Behörighetsuppsättning saknas";

  errorcode = "110"; "Relaterade tabeller saknas";

  errorcode = "111"; "Fältrepetitionen är ogiltig";

  errorcode = "112"; "Fönstret saknas";

  errorcode = "113"; "Funktionen saknas";

  errorcode = "114"; "Filreferensen saknas";

  errorcode = "115"; "Angiven menyuppsättning finns inte";

  errorcode = "116"; "Angivet layoutobjekt finns inte";

  errorcode = "117"; "Angiven datakälla finns inte";

  errorcode = "130"; "Filerna är skadade eller saknas och måste installeras om";

  errorcode = "131"; "Språkpaketfiler saknas (t.ex. mallfiler)";

  errorcode = "200"; "Tillgång till posten nekad";

  errorcode = "201"; "Det går inte att ändra fältet";

  errorcode = "202"; "Tillgång till fältet nekad";

  errorcode = "203"; "Det finns inga poster i filen att skriva ut eller så saknar lösenordet behörighet för utskrift";

  errorcode = "204"; "Ingen tillgång till fält i sorteringsordning";

  errorcode = "205"; "Användaren har inte behörighet att skapa nya poster; importen kommer att skriva över befintliga data";

  errorcode = "206"; "Användaren har inte behörighet att ändra lösenord eller så kan filen inte ändras";

  errorcode = "207"; "Användaren har inte tillräcklig behörighet för att ändra databasschemat eller så kan filen inte ändras";

  errorcode = "208"; "Lösenordet innehåller inte tillräckligt många tecken";

  errorcode = "209"; "Det nya lösenordet måste skilja sig från det befintliga";

  errorcode = "210"; "Användarkontot är inte aktivt";

  errorcode = "211"; "Lösenordet har upphört att gälla";

  errorcode = "212"; "Ogiltigt användarkonto och/eller lösenord. Försök igen.";

  errorcode = "213"; "Användarkontot och/eller lösenordet finns inte";

  errorcode = "214"; "För många inloggningsförsök";

  errorcode = "215"; "Administratörsbehörighet kan inte dupliceras";

  errorcode = "216"; "Gästkontot kan inte dupliceras";

  errorcode = "217"; "Användaren har inte tillräcklig behörighet för att ändra administratörskontot";

  errorcode = "300"; "Filen är låst eller används";

  errorcode = "301"; "Posten används av en annan användare";

  errorcode = "302"; "Tabellen används av en annan användare";

  errorcode = "303"; "Databasschemat används av en annan användare";

  errorcode = "304"; "Layouten används av en annan användare";

  errorcode = "306"; "Postens ändrings-ID matchar inte";

  errorcode = "400"; "Sökvillkoren är tomma";

  errorcode = "401"; "Inga poster matchar sökposten";

  errorcode = "402"; "Det valda fältet är inte ett matchande fält för en länk";

  errorcode = "403"; "Maxpostgränsen för testversionen av FileMaker Pro har överskridits";

  errorcode = "404"; "Sorteringsordningen är ogiltig";

  errorcode = "405"; "Det angivna antalet poster överskrider antalet poster som kan utelämnas";

  errorcode = "406"; "Ogiltiga villkor för ersättning/ändring av löpnummer";

  errorcode = "407"; "Ett av eller båda de matchande fälten saknas (ogiltig relation)";

  errorcode = "408"; "Det angivna fältet har fel datatyp för den här åtgärden";

  errorcode = "409"; "Importordningen är ogiltig";

  errorcode = "410"; "Exportordningen är ogiltig";

  errorcode = "412"; "Fel version av FileMaker Pro används för att reparera filen";

  errorcode = "413"; "Det angivna fältet är av fel typ";

  errorcode = "414"; "Resultatet kan inte visas i layouten";

  errorcode = "415"; "En eller flera nödvändiga relaterade poster är inte tillgängliga";

  errorcode = "416"; "Primärnyckel krävs av datakällstabellen";

  errorcode = "417"; "Databasen saknar stöd för ODBC-åtgärder";

  errorcode = "500"; "Datumvärdet stämmer inte med kontrolltillvalen";

  errorcode = "501"; "Tidsvärdet stämmer inte med kontrolltillvalen";

  errorcode = "502"; "Det numeriska värdet stämmer inte med kontrolltillvalen";

  errorcode = "503"; "Värdet i fältet stämmer inte med intervallet som angetts i kontrolltillvalen";

  errorcode = "504"; "Värdet i fältet är inte unikt, vilket angetts som ett krav i kontrolltillvalen";

  errorcode = "505"; "Värdet i fältet är inte ett befintligt värde i databasfilen, vilket angetts som ett krav i kontrolltillvalen";

  errorcode = "506"; "Värdet i fältet finns inte med i värdelistan som angetts i kontrolltillvalet";

  errorcode = "507"; "Värdet i fältet klarade inte beräkningstestet för kontrolltillvalet";

  errorcode = "508"; "Ett ogiltigt värde har angetts i sökläget";

  errorcode = "509"; "Fältet kräver ett giltigt värde";

  errorcode = "510"; "Det relaterade värdet är tomt eller inte tillgängligt";

  errorcode = "511"; "Värdet i fältet överskrider antalet tillåtna tecken";

  errorcode = "512"; "Posten har redan ändrats av en annan användare";

  errorcode = "513"; "Posten måste ha ett värde i något av fälten för att kunna skapas";

  errorcode = "600"; "Utskriftsfel";

  errorcode = "601"; "Sidhuvudet och sidfoten ryms inte tillsammans på en sida";

  errorcode = "602"; "Huvuddelen ryms inte på en sida med den aktuella kolumninställningen";

  errorcode = "603"; "Ingen skrivaranslutning";

  errorcode = "700"; "Fel filformat för import";

  errorcode = "706"; "EPSF-filen saknar granskningsbild";

  errorcode = "707"; "Det går inte att hitta grafikkonverteraren";

  errorcode = "708"; "Det går inte att importera filen eller så krävs stöd för färgskärm för att importera filen";

  errorcode = "709"; "Import av QuickTime-film misslyckades";

  errorcode = "710"; "Det går inte att uppdatera QuickTime-referensen eftersom databasfilen är skrivskyddad";

  errorcode = "711"; "Det går inte att hitta importkonverteraren";

  errorcode = "714"; "Lösenordet saknar behörighet för den här åtgärden";

  errorcode = "715"; "Det angivna Excel-kalkylbladet eller intervallet saknas";

  errorcode = "716"; "En SQL-fråga med DELETE, INSERT eller UPDATE är inte tillåten vid ODBC-import";

  errorcode = "717"; "Det finns inte tillräcklig XML/XSL-information för att importen eller exporten ska kunna fortsätta";

  errorcode = "718"; "Ett fel inträffade vid tolkningen av XML-filen (från Xerces)";

  errorcode = "719"; "Ett fel inträffade vid konverteringen av XML med hjälp av XSL (från Xalan)";

  errorcode = "720"; "Ett fel inträffade vid exporten, det angivna formatet har inte stöd för repeterade fält";

  errorcode = "721"; "Ett okänt fel inträffade vid tolkningen eller konverteringen";

  errorcode = "722"; "Det går inte att importera data till en fil utan fält";

  errorcode = "723"; "Du har inte behörighet att lägga till eller ändra poster i måltabellen";

  errorcode = "724"; "Du har inte behörighet att lägga till poster i måltabellen";

  errorcode = "725"; "Du har inte behörighet att ändra poster i måltabellen";

  errorcode = "726"; "Importfilen innehåller fler poster än måltabellen. Alla poster importerades inte.";

  errorcode = "727"; "Måltabellen innehåller fler poster än importfilen. Alla poster uppdaterades inte.";

  errorcode = "729"; "Fel inträffade under importen. Poster kunde inte importeras.";

  errorcode = "730"; "Excel-versionen stöds inte (konvertera filen till Excel 7.0 (Excel 95), 97, 2000, XP eller 2007 och försök igen).";

  errorcode = "731"; "Filen som du importerar från innehåller inga data";

  errorcode = "732"; "Den här filen kan inte sättas in eftersom den innehåller andra filer";

  errorcode = "733"; "En tabell kan inte importeras till sig själv";

  errorcode = "734"; "Den här filtypen kan inte visas som en bild";

  errorcode = "735"; "Den här filtypen kan inte visas som en bild. Den kommer att sättas in och visas som en fil.";

  errorcode = "736"; "För mycket data att exportera till detta format. De kommer att kortas ned.";

  errorcode = "737"; "Bento-samlingen eller -biblioteket saknas – inga data kan importeras";

  errorcode = "800"; "Det går inte att skapa filen på disken";

  errorcode = "801"; "Det går inte att skapa någon tillfällig fil på systemdisken";

  errorcode = "802"; "Det går inte att öppna filen";

  errorcode = "803"; "Filen är en enanvändarfil eller så går det inte att hitta värden";

  errorcode = "804"; "Filen går inte att öppna som skrivskyddad i aktuellt tillstånd";

  errorcode = "805"; "Filen är skadad; använd kommandot Reparera";

  errorcode = "806"; "Det går inte att öppna filen i den här versionen av FileMaker Pro";

  errorcode = "807"; "Filen är inte en FileMaker Pro-fil eller så är den allvarligt skadad";

  errorcode = "808"; "Det går inte att öppna filen eftersom behörigheten är skadad";

  errorcode = "809"; "Disken/volymen är full";

  errorcode = "810"; "Disken/volymen är låst";

  errorcode = "811"; "Det går inte att öppna den tillfälliga filen som en FileMaker Pro-fil";

  errorcode = "813"; "Postsynkroniseringsfel i nätverket";

  errorcode = "814"; "Det går inte att öppna filen eftersom maximala antalet tillåtna filer redan är öppna";

  errorcode = "815"; "Det går inte att öppna den länkade filen";

  errorcode = "816"; "Det går inte att konvertera filen";

  errorcode = "817"; "Det går inte att öppna filen eftersom den inte hör till denna lösning";

  errorcode = "819"; "Det går inte att spara en lokal kopia av en fjärrfil";

  errorcode = "820"; "Filen håller på att stängas";

  errorcode = "821"; "Frånkoppling framtvingad av värden";

  errorcode = "822"; "FMI-filer hittades inte; installera om saknade filer";

  errorcode = "823"; "Det går inte att göra filen till en enanvändarfil eftersom gäster är anslutna";

  errorcode = "824"; "Filen är skadad eller så är den inte en FileMaker-fil";

  errorcode = "900"; "Allmänt fel i stavningsmotorn";

  errorcode = "901"; "Standardordlistan är inte installerad";

  errorcode = "902"; "Det gick inte att starta hjälpsystemet";

  errorcode = "903"; "Detta kommando kan inte användas i en delad fil";

  errorcode = "905"; "Inget aktivt fält har valts och kommandot kan bara användas om det finns ett aktivt fält";

  errorcode = "906"; "Den aktuella filen måste vara delad om du vill använda det här kommandot";

  errorcode = "920"; "Det går inte att initiera stavningsmotorn";

  errorcode = "921"; "Det går inte att öppna den egna ordlistan för redigering";

  errorcode = "922"; "Det går inte att hitta den egna ordlistan";

  errorcode = "923"; "Den egna ordlistan är skrivskyddad";

  errorcode = "951"; "Ett oväntat fel har inträffat (*)";

  errorcode = "954"; "XML-grammatik stöds inte (*)";

  errorcode = "955"; "Inget databasnamn (*)";

  errorcode = "956"; "Det maximala antalet databassessioner har överskridits (*)";

  errorcode = "957"; "Motstridiga kommandon (*)";

  errorcode = "958"; "En parameter saknas (*)";

  errorcode = "1200"; "Allmänt beräkningsfel";

  errorcode = "1201"; "För få parametrar i funktionen";

  errorcode = "1202"; "För många parametrar i funktionen";

  errorcode = "1203"; "Oväntat slut på beräkningen";

  errorcode = "1204"; "Ett numeriskt värde, en textkonstant, ett fältnamn eller \”(\” krävs";

  errorcode = "1205"; "Kommentaren avslutas inte med \"*/\"";

  errorcode = "1206"; "Textkonstanten måste avslutas med ett citationstecken";

  errorcode = "1207"; "Udda parentes";

  errorcode = "1208"; "Operator saknas, funktionen hittades inte eller \”(\” förväntades inte";

  errorcode = "1209"; "Ett namn (t.ex. ett fältnamn eller ett layoutnamn) saknas";

  errorcode = "1210"; "Plugin-funktionen har redan registrerats";

  errorcode = "1211"; "Det är inte tillåtet att använda listor i den här funktionen";

  errorcode = "1212"; "En operator (t.ex. +, -, *) behövs här";

  errorcode = "1213"; "Den här variabeln har redan definierats i Let-funktionen";

  errorcode = "1214"; "AVERAGE, COUNT, EXTEND, GETREPETITION, MAX, MIN, NPV, STDEV, SUM och GETSUMMARY: ett uttryck påträffades där det bara behövs ett fält";

  errorcode = "1215"; "Den här parametern är en ogiltig Get-funktionsparameter";

  errorcode = "1216"; "Första argumentet i en GETSUMMARY måste vara ett statistikfält";

  errorcode = "1217"; "Brytfältet är ogiltigt";

  errorcode = "1218"; "Det går inte att utvärdera talet";

  errorcode = "1219"; "Ett fält kan inte användas i sin egen formel";

  errorcode = "1220"; "Fälttypen måste vara Normal eller Beräkning";

  errorcode = "1221"; "Datatypen måste vara numerisk, datum, tid eller tidsstämpel";

  errorcode = "1222"; "Beräkningen får inte vara lagrad";

  errorcode = "1223"; "Funktionen har inte implementerats";

  errorcode = "1224"; "Funktionen har inte definierats";

  errorcode = "1225"; "Funktionen stöds inte i denna kontext";

  errorcode = "1300"; "Det angivna namnet kan inte användas";

  errorcode = "1400"; "Det gick inte att initiera ODBC-drivrutinen. Kontrollera att ODBC-drivrutinerna är korrekt installerade.";

  errorcode = "1401"; "Det gick inte att ställa in miljön (ODBC)";

  errorcode = "1402"; "Det gick inte att frigöra miljön (ODBC)";

  errorcode = "1403"; "Det gick inte att koppla från (ODBC)";

  errorcode = "1404"; "Det gick inte att tilldela en anslutning (ODBC)";

  errorcode = "1405"; "Det gick inte att frigöra en anslutning (ODBC)";

  errorcode = "1406"; "Kontroll av SQL-API misslyckades (ODBC)";

  errorcode = "1407"; "Det gick inte att tilldela en instruktion (ODBC)";

  errorcode = "1408"; "Utökat fel (ODBC)";

  errorcode = "1409"; "Fel (ODBC)";

  errorcode = "1413"; "Fel på kommunikationslänk (ODBC)";

  errorcode = "1450"; "Åtgärden kräver PHP-behörighetstillägg (*)";

  errorcode = "1451"; "Åtgärden kräver att aktuell fil är en fjärrfil";

  errorcode = "1501"; "SMTP-verifieringen misslyckades";

  errorcode = "1502"; "Anslutningen avvisades av SMTP-servern";

  errorcode = "1503"; "Fel med SSL";

  errorcode = "1504"; "SMTP-servern kräver att anslutningen är krypterad";

  errorcode = "1505"; "Angiven verifiering stöds inte av SMTP-servern";

  errorcode = "1506"; "E-post kunde inte skickas";

  errorcode = "1507"; "Det går inte att logga in på SMTP-servern" ;

  )

  ];

   

  Case (

  displayPosition= "title"; titletext;

  displayPosition= "text"; errordescription

  )

   

  )

   

  Sample Input

  Sample Output


  Developer's Notes

  You can copy & paste the above text into a custom function and it will be well formatted ;-) You can change the “titletext” to whatever you like.

   


  FileMaker Inc. provides this content on an “As Is” basis, without any warranty, and subject to the terms of the FileMaker Technical Network Agreement. FileMaker makes no representations and is not liable for any content or related information. You may use the content as part of your own solutions and for your customers, but you may not otherwise publicly distribute any content that you did not submit. ©2009-2011 FileMaker, Inc. All Rights Reserved. FileMaker is a trademark of FileMaker, Inc. registered in the U.S. and other countries.