Photo Metadata Example

Version 2

    Metadata including GPS info added to photos taken within FMGo