AnsweredAssumed Answered

PDF-bijlage versturen d.m.v. script

Question asked by ronruygrok on Oct 21, 2015
Latest reply on Oct 21, 2015 by Menno

Als Apple-gebruiker verstuur ik in Filemaker (Advanced 13.0v5) gemaakte formulieren als PDF naar een instructeur.

Dit doe ik door middel van een script waarin eerst de PDF opgeslagen wordt en met de scriptstap "post verzenden" wordt verzonden.

Sinds de update naar El Capitan wordt wel het mailtje verzonden maar de bijlage wordt niet meer toegevoegd.

Outcomes