AnsweredAssumed Answered

Grupputskick av epost

Question asked by brenna on Feb 8, 2016
Latest reply on Feb 8, 2016 by brenna

Jag har ett fält märkt "epost" för ett antal poster som jag har sökt.

Jag behöver hjälp i hur jag fixar ett script som samlar alla dessa epostadresser och öppnar outlook så jag kan skriva in textmeddelandet.

 

Outlook skall "stoppas" så jag hinner skriva in detta meddelandet, det är bara epost-adresserna som jag behöver  "auto- i - fylla".

Outcomes