AnsweredAssumed Answered

uploaden documenten server FM16

Question asked by mjölnir on May 17, 2017
Latest reply on May 18, 2017 by mjölnir

Hallo,

Ik wil bestanden uploaden naar de MainDB op de FM server. Dit lukt niet omdat ik de melding krijg "Het bestand is geen geldig Filemaker-bestand"

Ik heb al verschillende bestandformaten geprobeerd, maar krijg telkens dezelfde melding. Wat doe ik verkeerd?

Outcomes