AnsweredAssumed Answered

Installeren van een lettertype

Question asked by JanSr on Nov 6, 2017
Latest reply on Nov 7, 2017 by tsplatypus

Op mijn MacBook Air met OS versie 10.12.6 gebruik ik Filemaker Pro 13.

 

Ik wil in een layout een lettertype gebruiken dat standaard op de Mac voorkomt. Ik vind dat type echter niet in de lettertype-lijst van Filemaker. Hoe kan ik de Filemaker- lettertype-lijsttlijst synchroniseren met de Mac lijst?

Outcomes