AnsweredAssumed Answered

Filemaker integreren in webshop

Question asked by k@bxl on Sep 8, 2012
Latest reply on Sep 13, 2012 by LOGGIX

Ik ben op zoek naar een manier om Filemaker te integreren in een webshop (Shopify) zodat stockaanpassingen automatisch aangepast worden.

Heeft iemand hier ervaring mee?

Outcomes