AnsweredAssumed Answered

Ändra snabstartbilden

Question asked by getingen on Feb 11, 2010
Latest reply on Feb 11, 2010 by kapitaen_1

Title

Ändra snabstartbilden

Post

Hur kan jag i "Nyligen öppnade filer" på Snabbstartbilden ta bort namn på FileMakerfiler som jag Inte har kvar, är raderade?

Outcomes